گل کاری ، غبار روبی ، رنگ آمیزی - خادمین شهدا فدکخادمین شهدا فدک