تقدیر از شهدای اقلیت های دینی به همراه اکران فیلم سینمایی "سرو زیرآب" - خادمین شهدا فدکخادمین شهدا فدک