تنها شرط کردند که نایب الزیاره کلاس باشم - خادمین شهدا فدکخادمین شهدا فدک