سال های دور از وطن، به روایت محمد عباسی - خادمین شهدا فدکخادمین شهدا فدک