مردی از کاروان شماره ی ١٧٧٧٢ - خادمین شهدا فدکخادمین شهدا فدک