مظلوم در شهادت، مهجور در زمان - خادمین شهدا فدکخادمین شهدا فدک