گلزار شهدا،قطعه ۲۱ - خادمین شهدا فدکخادمین شهدا فدک