یک فدکی از جزیره کیش - خادمین شهدا فدکخادمین شهدا فدک