خادم فدک, نویسنده در خادمین شهدا فدکخادمین شهدا فدک